تبلیغات
Lab 87
Lab 87
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما؟

تیتراسیون اکسیداسیون-احیاء


تئوری آزمایش:
– احیاواکنشی را که در آن ، تبادل الکترون صورت می‌گیرد،

واکنش اکسیداسیون- احیا Oxidation - reduction نامیده

می‌شود.

تبادل الکترونی


احیا کننده 1<-----
ne + احیا کننده 1


اکسید کننده 2<-----
ne - احیا کننده 2

اکسید کننده 2 + اکسید کننده1<----- احیا کننده 2 + احیا

کننده 1
پس در نتیجه تبادل الکترونی بین یک اکسید کننده و یک احیا

 کننده یک واکنش شیمیایی رخ می دهد.

فرآیند اکسیداسیون (اکسایش)


فرآیندی است که در آن یک جسم (اکسید کننده) الکترون

و عدد اکسایش یک اتم افزایش می‌یابد.


فرآیند احیا (کاهش)

 


فرایندی است که در آن یک جسم (احیا کننده) الکترون از

دست می‌دهد و عدد اکسایش یک اتم کاهش می‌یابد.


مثالی از واکنشهای اکسایش و کاهش


بر این اساس ، واکنش زیر یک واکنش اکسایش و کاهش

می‌باشد. چون عدد اکسایش اتم S از صفر به +4 افزایش پیدا

می‌کند و می‌گوییم گوگرد اکسید شده است و عدد اکسایش

اتم O از صفر به -2 کاهش پیدا کرده است و می‌گوییم

اکسیژن کاهیده شده است:


S + O2 →  SO2
که در آن ، در طرف اول عدد اکسیداسیون هر دو ماده صفر و

طرف دوم ، عدد اکسیداسیون گوگرد در ترکیب +4 و اکسیژن

، -2 است.


اما در واکنش زیر اکسایش- کاهش انجام نمی‌شود، زیرا

تغییری در عدد اکسایش هیچ یک از اتمها به وجود نیامده

است:
SO2 + H2O → H2SO4
که در
SO2 ، عدد اکسیداسیون S و O بترتیب ، +4 و -2 و در

، عدد اکسیداسیون H و O بترتیب +1 و -2 و در اسید در طرف

دوم ، عدد اکسیداسیون H و S و O بترتیب ، +1 ، +4 و -2

است.
عامل اکسنده و عامل کاهنده


با توجه به چگونگی نسبت دادن اعداد اکسایش ، واضح

 است که نه عمل اکسایش و نه عمل کاهش بتنهایی انجام

پذیر نیستند. چون یک ماده نمی‌تواند کاهیده شود مگر آن که

 هم‌زمان ماده ای دیگر ، اکسید گردد، ماده کاهیده شده ،

 سبب اکسایش است و لذا عامل اکسنده نامیده می‌شود و

ماده‌ای که خود اکسید می‌شود، عامل کاهنده می‌نامیم.


بعلاوه در هر واکنش ، مجموع افزایش اعداد اکسایش برخی

 عناصر ، باید برابر مجموع کاهش عدد اکسایش عناصر دیگر

باشد. مثلا در واکنش گوگرد و اکسیژن ، افزایش عدد

گوگرد ، 4 است. تقلیل عدد اکسایش ، 2 است، چون دو اتم

 

 در معادله شرکت دارد، کاهش کل ، 4 است

 

 


موازنه معادلات اکسایش- کاهش


دو روش برای موازنه واکنشهای اکسایش- کاهش بکار برده

: روش یون- الکترون و روش عدد اکسایش.

 


روش یون- الکترون برای موازنه معادلات اکسایش- کاهش


در موازنه معادلات به روش یون- الکترون ، دو دستور کار که

 

کمی با هم متفاوت‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی

برای واکنشهایی که در محلول اسیدی انجام می‌گیرد و

دیگری برای واکنشهایی که در محلول قلیایی صورت می‌پذیرد.


• مثالی برای واکنشهایی که در محلول اسیدی رخ می‌دهد،

 

 عبارت است:
Cr2O7-2 + Cl- → Cr+3 + Cl2
این واکنش موازنه نشده ، طی عملیات زیر موازنه می شود:


_ابتدا معادله را به صورت دو معادله جزئی که یکی برای

نشان دادن اکسایش و دیگری برای نشان دادن کاهش

است، تقسیم کرده و عنصر مرکزی را در هر یک از این نیم

واکنش ها موازنه می کنیم:
Cr2O7-2 → 2Cr+3
2
Cl- → Cl2
_اتمهای
O و H را موازنه می‌کنیم. در سمتی که کمبود

اکسیژن دارد، به ازای هر اکسیژن یک H2O اضافه می‌کنیم و

 در سمتی که کمبود هیدروژن دیده می‌شود، با افزودن تعداد

مناسب +H آن را جبران می کنیم. در مثال بالا، طرف راست ،

 معادله جزئی اول 7 اتم اکسیژن کم دارد، پس به طرف مزبور

 7H2O افزوده می‌شود. پس اتمهای H معادله جزئی اول را با

 اضافه کردن چهارده +H به طرف چپ معادله، موازنه

می‌کنیم. معادله جزئی دوم ، بصورت نوشته شده ، از لحاظ

 جرمی ، موازنه است:


14
H+ + Cr2O7-2 → 2Cr+3 + 7H2O
2
Cl-→Cl2
_در مرحله بعد ، باید معادلات جزئی را از نظر بار الکتریکی

 موازنه می‌کنیم. در معادله جزئی جمع جبری بار الکتریکی

طرف چپ برابر +12 و در طرف راست +6 است. 6 الکترون به

 سمت چپ اضافه می‌شود تا موازنه بار برای معادله جزئی

اول حاصل شود. معادله دوم با افزودن دو الکترون به طرف

راست ان موازنه می‌شود، ولی چون تعداد الکترونهای از

دست‌رفته در یک معادله جزئی باید برابر تعداد الکترونهای

بدست آمده در معادله جزئی دیگر باشد، بنابراین طرفین

معادله جزئی دوم را در 3 ضرب می‌کنیم:

 

 


6
e- + 14H+ +Cr2O7-2 → 2Cr+3 + 7H2O
6
Cl- → 3Cl2 + 6e
_معادله نهایی ، با افزایش دو معادله جزئی و حذف الکترونها بدست می‌آید:

 

 


14
H+ + Cr2O7-2 + 6Cl- → 2Cr+3 + 3Cl2 + 7H2O


• مثالی برای واکنش هایی که در محلول قلیایی صورت می‌گیرد:

 


MnO4- + N2H4 → MnO2 + N2
-معادله به دو معادله جزئی تقسیم می شود:


MnO4- → MnO2
N2H4→N2
_برای موازنه
H و O در این واکنش‌ها ، درسمتی که کمبود

 اکسیژن دارد، به ازای هر اتم اکسیژن -2OH و سمت دیگر

یک H2O اضافه می‌کنیم و در سمتی که کمبود هیدروژن دارد

به ازای هر اتم هیدروژن ، یک H2O و در سمت مقابل یک -

OH اضافه می‌کنیم. سمت راست معادله جزئی اول دو اتم

O کم دارد. لذا -4OH به سمت راست و 2H2Oبه سمت چپ

می‌افزاییم:


2H2O + MnO4- → MnO2 + 4OH
برای موازنه جرمی معادله جزئی دوم ، باید چهار اتم هیدروژن

به سمت راست اضافه کنیم، لذا 4H2O به سمت راست و -

4OH به سمت چپ اضافه می‌کنیم:


-4
OH + N2H4 → N2 + 4H2O
_برای موازنه بار الکتریکی ، هر جا لازم است، الکترون اضافه

 می‌کنیم و در این جا بطرف چپ معادله جزئی اول ، سه

الکترون و بطرف چپ معادله جزئی دوم ، چهار الکترون

افزوده می‌شود و برای موازنه کردن الکترونهای بدست آمده

 و از دست رفته ، مضرب مشترک گرفته و معادله اول را در

4 و معادله دوم را در 3 ، ضرب می‌کنیم:


12
e- + 8H2 + 4MnO4- → 4MnO2 + 16OH
_جمع دو معادله جزئی، معادله نهایی را بدست می‌دهد:


4
MnO4- + 3N2H4 →4OH- + 4MnO2 + 3N2 + 4H2O
روش عدد اکسایش برای موازنه واکنشهای اکسایش- کاهش

 
موازنه شامل سه مرحله است. برای مثال واکنش نیتریک

اسید و هیدروژن سولفید را در نظر می‌گیریم. معادله موازنه

 

نشده به قرار زیر است
HNO3 + H2S→ NO + S + H2O
_برای تشخیص اتمهایی که کاهیده یا اکسیده می‌شوند، اعداد اکسایش آنها را از معادله بدست می‌آوریم:


نیتروژن کاهیده شده (از +5 به +2 ، کاهشی معادل 3 در عدد

اکسایش) و گوگرد اکسید شده است (از -2 به صفر ، یعنی افززایشی معادل 2 در عدد اکسایش).


_برای ان که مجموع کاهش در اعداد اکسایش برابر با مجموع

افزایش این اعداد باشد، ضرایبی متناسب به هر ترکیب

نسبت می‌دهیم:
2
HNO3 + 3H2S→2NO + 3S +H2O
_موازنه معادله را ، با بررسی دقیقتر ، کامل می‌کنیم. در

مراحل پیشین تنها موازنه موادی مطرح شد که اعداد

اکسایش انها تغییر می‌کند. در این مثال‌ ، هنوز ضریبی برای H2O

 در نظر گرفته نشده است. ولی ملاحظه می‌شود که در

سمت چپ واکنش 8 اتم H وجود دارد. همان سمت 4 اتم O

نیز اضافی دارد. بنابراین ، برای تکمیل موازنه ، باید در سمت

راست معادله ، 4H2O نشان داده شود:


2
HNO3 + 3H2S → 2NO +3S + 4H2O

پس معادلات اکسایش- کاهش مانند واکنش‌های

الکتروشیمیایی و واکنش های یونی را می‌توان با یکی از دو

روش نامبرده موازنه کرد.

مواد مورد نیاز:

اسید اگزالیک 1/0 نرمال، اسید سولفوریک 6 نرمال ،پر

منگنات پتاسیم مجهول

وسایل مورد نیاز:

بورت ،ارلن،بشر، پیپت ،گیره و پایه ، قیف ، بالن حجم سنجی ml100

 دو عدد، شیشه ساعت ،میله همزن،هیتر


 

 

محلول سازی( دستور کار) :

ابتدا بورت را از محلول مجهول پر منگنات پتاسیم که توسط

بالن حجم سنجی ml100 به حجم رسانده ایم پر می کنیم

سپس توسط پیپت مدرج ml10 اسید اگزالیک را به داخل ارلن

 منتقل می کنیم N6 اسید سولفوریک (ml6 اسیدسولفوریک)

به آن اضافه کرده و آن را تا حدود c75 حرارت     می دهیم

ارلن را زیر بورت قرار داده و تا مشاهده رنگ صورتی تیتر می

 کنیم . تیتراسیون را دو تا سه بار تکرار می کنیم


سوالات:
1- نقش اسید سولفوریک در این آزمایش چیست؟
2- چرا پر منگنات را در ارلن و اسید اگزالیک رادر بورت نمی ریزیم ؟
3- چرا برای محیط اسیدی از
HCl
استفاده نمی کنیم؟
4- با یک رابطه موازنه شده نشان دهید چرا در نقطه پایانی رنگ
KMnO4
محو می شود؟
5- چرا در ابتدا واکنش کند و در انتها سریع است؟
6- چرا اسید اگزالیک را بیش از
75c حرارت نمی دهیم ؟
7- چرا این تیتراسی
ون به معرف نیاز ندارد

جواب سوالات :
1- به عنوان کاتالیزگر عمل می کند.
2- زیرا اسید اگزالیک احیا می شود و الکترون میگیرد و پرمنگنات اکسایش پیدا کرده و الکترون از دست می دهد.
3- مقدار اسیدی هیدروژن کلرید نسبت به اسید اگزالیک کمتر است و هیدوژ ن کلرید نمی تواند احیا شود
4- 2
MnO4+5C2O4+16H 2Mn+ 8H2O+10CO2

چون پتاسیم پر منگنات به آب و منگنز تبدیل شده است.

5-در ابتدای واکنس مقدار ماده واکنسش دهنده زیاد هر چه به انتهی واکنش نزدیک می شویم مقدار واکنش دهنده کمتر شده و سرعت بیشتر می شود
6- اسید اگزالیک خود به خود به دی اکسید کربن تبدیل شده و از واکنش بیرون میرود در نتیجه تیتراسیون رخ نمی دهد.
7- زیرا اسید اگزالیک احیا می شود و الکترون میگیرد و پرمنگنات اکسایش پیدا کرده و الکترون از دست می دهد.گرفتن و از دست دادن الکترون باعث تغییر رنگ می شود که به این نوع شناساگرها ، شناساگر عمومی می گویند .

نتیجه گیری:
روش دیگری که می توان با آن تیتراسیون انجام داد اکسیداسیون – احیا است که در آن ماده ای الکترون از دست می دهد (پر منگنات) و ماده ای احیا می شود و الکترون بدست می آورد (اگزالیک اسید)در این آزمایش به دلیل داشتن شناساگر عمومی پر منگنات احتیاج به شناساگر نداریم .

منابع:کتاب شیمی تجزیه اسکوگ وست .
http://blackwearing.blogfa.com/cat-5.aspx

تهیه کنندگان:مجیدمنصوری وروح الله تمیزی نژاد


[ سه شنبه 19 آبان 1388 ] [ 10:50 ق.ظ ] [ روح الله مهدیان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروش بک لینک طراحی سایت