در موقع حاملگی، ارتباط خونی بین مادر و نوزاد بر قرار می شود، بنابراین اگر «ارهاش» خون مادر با خون جنین متفاوت باشد، ممكن است اختلالاتی به وجود بیاید.
«ارهاش» خون نوزاد همیشه بستگی به پدر دارد بدین طریق اگر«ارهاش» خون پدر مثبت باشد، «ارهاش» خون نوزاد در اكثر مواقع مثبت می شود و در صورتی كه مال پدر منفی باشد، ارهاش خون نوزاد نیز منفی خواهد بود.
حال اگر مادری كه حامله است، «ارهاش» خونش مثبت باشد، هم? نوزادان او، خواه «ارهاش» پدر مثبت و خواه منفی باشد سالم به دنیا خواهند آمد و به عبارت دیگر هیچ گونه اختلالی در وضع نوزادان «ارهاش» مثبت به وجود نمی آید.
اگر مادری كه «ارهاش» خونش منفی است حامله شود، در صورتی كه «ارهاش» خون پدر نیز منفی باشد نوزاد طبعا «ارهاش» منفی خواهد بود و هیچ گونه صدمه ای نخواهد دید.
ولی اگر پدر «ارهاش» مثبت باشد، بسیاری از نوزادان «ارهاش» مثبت به دنیا می آیند. چنانچه مادر حامل? بار اول بوده و سابق? سقط جنین نداشته باشد و یا قبلاً به او خون «ارهاش» مثبت تزریق نكرده باشند، نوزاد اول همیشه و در هر حال سالم خواد بود. ولی اگر مادری كه «ارهاش» خونش منفی است برای بار دوم حامله شده و یا قبلا سقط جنین كرده باشد، نوزادش ممكن است به علت ماد? ضد «ارهاش» كه در خون مادر به وجود آمده است دچار مرض مخصوص یرقان نوزادان یا (اریتروبلاستوز) Erythroblastosis گردد.