تبلیغات
Lab 87
Lab 87
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما؟

1 - همه جملات زیر در مورد پردازش آنتی­ژن ها صحیح است بجز:

1) آنتی­ژن های با منشاء خارج سلولی وارد مسیر سیتوزولیک میشوند.

2) پپتیدهای حاصل از آنتی­ژن های خارجی در کنار MHC-II عرضه می شوند.

3) آنتی­ژن های با منشاء داخلی وارد مسیر سیتوزولیک میشوند.

4) از ادغام فاگوزوم و لیزوزوم، فاگولیزوم بوجود می آید.

2 - کدامیک از مولکول های زیر در انتقال آنتی­ژن های سیتوزولی نقش دارد؟

1) TAP

2) HLA-DM

3) CLIP

4) LMP

3 - کدامیک از اجزای کمپلمان بیش از یک زنجیره پلی پپتیدی دارد؟

1) C6

2) C7

3) C3

4) C9

4 - کدامیک از موارد زیر به عنوان شاخص دفع مزمن پیوند شناخته می شود؟

1) ترومبوز عروقی

2) نکروز بافتی

3) فیبروز بافتی

4) ارتشاح لنفوسیتی

5 - کدامیک از هورمون های زیر تولید سیتوکاین های فاز حاد را کاهش می دهد؟

1) استروژن

2) پروژسترون

3) پرولاکتین

4) گلوکوکورتیکوئیدها

6 - کدامیک ار واکنش های ازدیاد حساسیت باعث بروز رینیت آلرژیک یا تب یونجه ای می شود؟

1) نوع I

2) نوع II

3) نوع III

4) نوع IV

7 - کدامیک از روش های زیر به صورت روتین برای تشخیص افراد HIV مثبت مورد استفاده قرار میگیرد؟

1) اندازه گیری بار ویروسی - شمارش تعداد سلول های CD4 مثبت به روش فلوسیتومتری

2) اندازه گیری بار ویروسی - تعیین میزان آنتی­بادی های مختلف علیه اجزای ویروسی

3) بررسی میزان آنتی­بادی ها به روش ELISA - تایید آن بروش وسترن بلات (WB)

4) بررسی میزان آنتی­بادی ها به روش ELISA - شمارش تعداد سلول های CD4 مثبت به روش فلوسیتومتری

8 - در رابطه با روند پاسخ ایمنی برضد آنتی­ژن های وابسته به تیموس، کدام گزینه غلط است؟

1) لنفوسیت T بدون مشارکت سلول های عرضه کننده آنتی­ژن، قادر به شناسایی آنتی­ژن ها نیستند.

2) لنفوسیت های T ، توانایی شناخت اکثر آنتی­ژن های پلی ساکاریدی را ندارند.

3) لنفوسیت های T، توانایی شناخت اپی توپ های ناپیوسته (Discontinuous) را در پروتئین ها ندارند.

4) در لنفوسیت های T، خاطره ایمونولوژیک برای آنتی­ژن ها بوجود نمیآید.

9 - با همه روش های زیر میتوان سیستم ایمنی سلولی (CMI) را در یک بیمار ارزیابی نمود. بجز:

1) شمارش لنفوسیت های CD3/CD4 در خون محیطی

2) استفاده از تست توبرکولین (تست مانتو)

3) سنجش سیتوکاین هایی نظیر IFN-g و IL-2

4) استفاده از آنتی­ژنی که منجر به واکنش حساسیت فوری در پوست می شود.

10 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در کنترل التهاب نقش دارد؟

1) IL-12, IL-15

2) TNF, IL-1

3) IFN-b, IFN-a

4) TGF-b, IL-10

11 - تولید نیتریک اکساید (NO) به وسیله ماکروفاژهای فعال وابسته است به:

1) رونویسی از آنزیم NADP اکسیداز

2) القاء آنزیم دهیروژناز ردوکتاز

3) القاء آنزیم eNOS

4) القاء آنزیم iNOS

12 - پاسخ های تولید آنتی­بادی برضد باکتری های خارج سلولی مستقیماً برضد:

1) آنتی­ژن های پلاسمایی است.

2) آنتی­ژن های هسته ای است.

3) آنتی­ژن های دیواره سلولی است.

4) فقط توکسین های مترشحه از باکتری است.

13 - کدام گزینه در مورد سوپرآنتی­ژن ها صحیح است؟

1) به آنتی­ژن های سازگاری نسجی نوع یک (MHC-I) متصل می شوند.

2) در داخل شکاف MHC قرار می گیرند.

3) پس از پردازش داخل سلولی به MHC-II متصل می شوند.

4) نیز به پردازش داخل سلولی ندارند.

14 - کدامیک از سیتوکاین های زیر نقش مهمتری در دفاع اختصاصی برضد باکتری های داخل سلولی دارند؟

1) IFN-g, IL-12

2) IL-6, IL-8

3) IFN-g, IL-8

4) TGF-b, TNF-a

15 - کدامیک از مولکول های زیر یک هاپتن محسوب می شود و به صورت محلول و جدا از یک مولکول بزرگتر قادر به تحریک سیستم ایمنی هومورال و تولید آنتی­بادی نیست؟

1) لیزوزیم که در اشک و بزاق وجود دارد

2) پنی سیلین که در عفونت های استرپتوکوک گروه A استفاده می شود.

3) جزء سوم کمپلمان (C3) که در بین اجزای کمپلمان بیشترین مقدار را در سرم دارد.

4) آنتی­بادی مونوکلونالی که برضد زنجیره کاپا تولید شده است.

16 - همه خصوصیات زیر در مورد سلول های NK صحیح اند، بجز:

1) با استفاده از Perforin به غشاء سلول های هدف آسیب می رسانند.

2) در غشاء سلول های NK زسپتور برای اپسیلون FCe وجود دارد.

3) این سلول ها توانایی تولید IFN-g دارند.

4) دارای مولکول CD16 در غشاء خود هستند.

17 - گزینه غلط در مورد تیموس کدام است؟

1) تیموس عضو لنفاوی اولیه است که در قفسه سینه قرار دارد.

2) سلولهای پوششی (Epithelial) در تیموس نقش مهمی در تکامل و تمایز تیموسیت ها دارند.

3) اجسام هاسل (Hassales) در بخش میانی (Medulla) لوبول های تیموس تشکیل می شود.

4) در بخش محیطی (Cortex) لوبول های تیموس ، پدیده انتخاب منفی (Negative Selection) رخ می دهد.

18 - کدامیک از سلول های زیر در واکنش افزایش حساسیت تیپ دو مشارکت دارد؟

1) ماست سل (ماستوسیت)

2) سلول T

3) پلاکت

4) NK

19 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد ماکروفاژها اشتباه است؟

1) این سلول ها در غشاء خود رسپتور FCg دارند.

2) ماکروفاژها فقط پاتوژن های خارجی را بیگانه خواری می کنند.

3) H2O2 (هیدروژن پراکسید) یکی از فاکتورهای وابسته به اکسیژن در ماکروفاژها برای کشتن پاتوژن ها است

4) لیزوزیم یکی از فاکتورهای غیر وابسته به اکسیژن در ماکروفاژها برای انهدام پاتوژن ها است.

20 - همه آنتی­ژن های زیر آنتی­ژن های تابع تیموس محسوب می شوند، بجز:

1) کپسول پلی ساکاریدی پنوموکوک

2) توکسین دیفتری

3) زنجیره سنگین IgM

4) توکسین کزاز

21 - همه مواد زیر در ماکروفاژها تولید می شوند، بجز:

1) IL-1

2) IL-2

3) IL-6

4) TNF-a

22 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در کاهش و مهار واکنش های ایمنی ناشی از سیتوکاین های دیگری نظیر IFN-g مشارکت دارد؟

1) IL-10

2) IL-12

3) IL-15

4) IL-18

23 - مولکول TCR دارای همه خصوصیات زیر است، بجز:

1) دارای دو زنجیره مولکولی است.

2) دارای یک جایگاه اتصال به اپب توپ (Epitope) است.

3) در طی روند تمایز لنفوسیت T ، موتاسیون سوماتیک در آن بوجود میآید.

4) در طی تمایز لنفوسیت T، تبدیل ایزوتایپی (Isotype Switching) در آن رخ نمی دهد.

24 - مولکول CD1 چه نقشی در ایمنی سلولی (CMI) ایفاء میکند؟

1) در انتقال پیام به داخل لنفوسیت های T نقش دارد.

2) در عرضه آنتی­ژن های فسفولیپیدی به مولکول TCR1 نقش دارد.

3) با اتصال به لیگاند خود در سلول هدف، پیام Apoptosis را القاء میکند.

4) موجب القاء تولید IFN-g در سلول های +CD8 می شود.

25 - در مورد پدیده Apoptosis همه گزینه های زیر صحیح اند، بجز:

1) Apoptosis مکانیسمی است که موجب نابودی سلول های هدف می شود.

2) با اتصال مولکول FAS-L در سطح لنفوسیت های T، به رسپتور خود در سلول هدف، آپوپتوز رخ می دهد.

3) آپوپتوز موجب التهاب در بدن نمی شود.

4) سیتوکین TNF روند آپوپتوز را مهار میکند.

26 - سکانس آمینواسیدی که در کمپلکس انتقال پیام لنفوسیتی ، فسفریله می شود چه نام دارد؟

1) ITAM

2) ITIM

3) MAP

4) PTK

27 - کدام گزینه در مورد مولکول CD25 صحیح است؟

1) یک co-receptor برای TCR است.

2) یک مولکول پیام دهنده برای گزینش مثبت است.

3) قسمتی از پذیرنده IL-2 است.

4) یک مولکول چسبان است.

28 - سلول های T دوگانه مثبت Double Positive کدام دسته از مولکول های زیر را بارز می نمایند؟

1) CD3, CD4

2) CD4, CD8

3) CD3, CD8

4) TCRa/b, TCRg/d

29 - بیماری در حین IVP (رادیوگرافی کلیه ها با ماده حاجب) دچار شوک آنافیلاکسی می شود کدام یک از پدیده های ایمونولوژیک زیر در شوک وی بیشتر موثر است؟

1) حساسیت شدید تیپ I

2) حساسیت شدید تیپ III

3) فعال شدن کمپلمان

4) حساسیت شدید تیپ IV

30 - جوان 28 ساله ای به دنبال خوردن بادام زمینی دچار شوک آنافیلاکسی می شود. سلول موثرتر (Effector cell) در این پدیده عبارت است از:

1) نوتروفیل ها

2) بازوفیل ها

3) پلاکت ها

4) NK سل ها

31 - کدامیک از موارد ذیل از فعالیت های CD1 می باشد؟

1) عرضه LPS به سلول های B1

2) عرضه آنتیزن های لیپیدی به Th1

3) عرضه آنتی­ژن های لیپیدی به NK-T

4) عرضه آنتی­ژن هاهی پروتئینی به TC

32 - مولکول B7 به کدام یک از موارد ذیل متصل می شود؟

1) CD40/CD40L

2) CD152/CD28

3) CD1/LFA3

4) ICAM-1/LFA-1

33 - لنفوسیت های B خاطره ای دارای کدامیک از گیرنده های زیر می باشند؟

1) CD19/IgG

2) CD20/IgM

3) CD19/IgM-IgD

4) CD5/IgD

34 - سلول های (FDC (Follicular Dendritic Cell در کدامیک از بخش های گره های لنفاوی یافت میشود؟

1) Paracortex

2) Mantle Zone

3) Germinal Centre

4) Medulla

35 - کدام آنتی­ژن جزء آنتی­ژن های غیر کلاسیک HLA گروه یک در انسان است؟

1) HLA-A

2) ALA-B

3) HLA-G

4) HLA-K

36 - FCeR1 بر روی همه سلول های زیر وجود دارد، بحز:

1) ماست سل

2) بازوفیل

3) ائوزینوفیل

4) نوتروفیل

37 - تمامی مولکول های زیر به یکدیگر متصل میشوند، بجز:

1) LFA3, CD2

2) LFA1, ICAM-1

3) CTLA4, B7

4) CD7, CD44

38 - سنتروبلاست ها در کدام قسمت از غدد لنفاوی به وجود میآیند؟

1) پاراکورتیکال

2) قسمت تاریک مراکز زایا

3) فولیکول اولیه لنفوسیت B

4) قسمت مدولا

39 - در سندرم X-Linked Hyper IgM کدام ژن دچار جهش می شود؟

1) CD25

2) CD4o Ligand

3) IL-2

4) زنجیره g از مولکول CD3

40 - کدام دو آزمایش تخصصی برای تشخیص انفجار تنفسی و تولید متابولیت های فعال اکسیژن در نوتروفیل ها به کار می رود؟

1) CRP و NBT

2) نفلومتری و کمی لومینسسانس

3) NBT و کمی لومینسسانس

4) ELISA و NBT

41 - مولکول های TCR و BCR در کدامیک از موارد زیر مشابهت دارند؟

1) هر دو به شکل محلول تولید می شوند.

2) هر دو دچار Isotype Switching می شوند.

3) در هر دو Somatic Mutation اتفاق می افتد.

4) هر دو دارای شاخص های ایدیوتتایپی هستند.

42 - کدامیک از دومین های زیر در ساختمان آنتی­ژن های HLA گروه یک، قسمت قابل اتصال به پپتید را تشکیل می دهد؟

1) a2, a3

2) b2, a3

3) a1, a2

4) a3 و بتا دو میکروگلوبولین

43 - با در نظر گرفتن مراحل تکامل لنفوسیت B، پدیده تحمل ایمنی در کدامیک از مراحل زیر صورت می گیرد؟

1) Pro-B cell

2) Pre-B cell

3) Immature B cell

4) Activated B cell

44 - پاسخ ایمنی در بیماری دیابت وابسته به انسولین (IDDM) مربوط به فعالیت کدامیک از موارد زیر است؟

1) فعال شدن Th1

2) فعال شدن Th2

3) فعال شدن Th3

4) ازدیاد حساسیت نوع II

45 - با انتخاب گزینه درست مولکول های سطحی لنفوسیت های T regulatory را مشخص کنید؟

1) CD45, CD28, CD4

2) CD152, CD25, CD4

3) CD154, CD25, CD8

4) CD3, CD152, CD8

46 - همه گزینه های زیر در خصوص فعالیت لنفوسیت های Th2 درست است، بجز:

1) افزایش پاسخ های دفاعی علیه پارازیت ها

2) افزایش تولید IgE

3) فعال نمودن ماکروفاژهای در حال استراحت

4) تقویت پاسخ دفاعی علیه باکتری های خارج سلولی

47 - مهم ترین سلول های تولید کننده IL-12 را مشخص کنید؟

1) لنفوسیت های T و NK

2) سلول دندریتیک و ماکروفاژ

3) لنفوسیت B و نوتروفیل

4) ماست سل و Th1

48 - ارتباط کدامیک از تومور مارکر های زیر با نوع تومور مقابل آن درست نمی باشد؟

1) PSA با سزطان پروستات

2) CA-125 با سرطان تحمدان

3) CEA با سرطان کولون

4) CA 15-3 با سرطان دهانه رحم

49 - غلظت کدامیک از پروتئین های فاز حاد، در هنگام آسیب بافتی حدود صد برابر افزایش می یابد؟

1) آلفا 1 آنتی کیموتریپسین

2) آلفا 2 ماکروگلوبولین

3) پروتئین آمیلوئید A

4) سرولوپلاسمین

50 - چنانچه شخصی آنتی بادی بر ضد DNA خودی تولید کند، دچار کدام بیماری می شود؟

1) گلومرولونفریت

2) بیماری سرم

3) لوپوس اریتماتوز سیستمیک

4) مولتیپل اسکلروزیس

51 - در کدام بیماری، پاسخ ایمنی نسبت به تست فیتوهماگلوتینین (PHA) مختل می شود؟

1) کمبود انتخابی IgA

2) CVID

3) سندرم دی جورج

4) سندرم بروتون

52 - همه مولکول های زیر جزو اپسونین ها هستند، بجز:

1) C3b

2) IgG

3) IgD

4) CRP

53 - در مورد پروتئین هایی که خاصیت آنتی بیوتیکی دارند کدام جمله صحیح تر است؟

1) از ماکروفاژها تولید و موجب انهدام باکتری های گرم منفی می شوند.

2) از نوتروفیل ها تولید و موجب انهدام باکتری های گرم مثبت می شوند.

3) از نوتروفیل ها و ماکروفاژها تولید و دارای اثرات وسیع الطیف هستند.

4) از نوتروفیل ها و ماکروفاژها تولید و اثزات ضد باکتری های گرم مثبت دارند.

54 - (Transforming Growth Factor b (TGF-b توسط کدامیک از سلول های زیر تولید می شود؟

1) لنفوسیت های T و ماکروفاژها

2) ماکروفاژها و سلول های اپیتلیال

3) لنفوسیت های T و سلول های استرومای غیر لنفوئیدی

4) لنفوسیت های T و ماستوسیت ها

55 - کدامیک از گیرنده های زیر در فعالیت ماکروفاژها بعد از برخورد آنها با عوامل عفونی نقش دارند؟

1) Toll-Like-Receptors

2) Histamine Receptors

3) TCR گاما دلتا

4) گیرنده های هورمونی

56 - در مورد گیرنده های رفتگر (Scavenger Receptors) کدام جمله صحیح تر است؟

1) یک مولکول متصل کننده میکربها روی نوتروفیل است.

2) فقط قادرند مولکول های LDL اکسید شده و استیله را به خود متصل کنند.

3) خانواده ای از گیرنده سطح سلول هستندکه روی ماکروفاژها بیان می شوند.

4) مولکول های پروتئینی سرمی هستند که اغلب مولکول ها را به خود متصل می کنند.

57 - هدف از آزمایش کراس مچ گلبول سفید چیست؟

1) جستجو برای آنتی بادی علیه سلول های گیرنده در سرم دهنده پیوند.

2) جستجو برای سلول های کشنده علیه سلول های گیرنده در خون دهنده پیوند.

3) جستجو برای آنتی بادی علیه سلول های دهنده در سرم گیرنده پیوند.

4) جستجو برای سلول های کشنده علیه سلول های دهنده در بدن گیرنده پیوند

58 - همه سیتوکاین های زیر موجب تولید پروتئین های فاز حاد در کبد می شوند، بجز:

1) IL-1

2) IL-6

3) TNF

4) IL-8

59 - همه مکانیسم های زیر در مورد پدیده فرار تومور از سیستم دفاعی صحیح می باشد، بجز:

1) آنتی­ژن های توموری باعث القاء پدیده تحمل ایمنی اختصاصی می گردند.

2) عدم تولید CTL بدلیل افزایش بیان مولکول های کمکی (Co-Stimulatory) می باشد.

3) کاهش بیان آنتی ژن های توموری

4) فراورده های توموری باعث مهار پاسخ های دفاعی می گردد.

60 - در همه موارد زیر یک دفاع موثر که منجر به بهبودی می شود توسط آنتی بادی اختصاصی صورت می گیرد، بجز:

1) پنومونی ناشی از پنوموکوک

2) مننژیت ناشی از مننگوکوک

3) کزاز

4) جذام


[ چهارشنبه 5 خرداد 1389 ] [ 10:07 ق.ظ ] [ روح الله مهدیان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروش بک لینک طراحی سایت